سرفصل­های همایش ملی علامه مصباح یزدی

1- فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (تعریف، قلمرو، منابع و…)
 • مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • روش­شناسی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • قلمرو علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • منابع علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • اهداف علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • نگرش علامه مصباح به علوم انسانی و اجتماعی مدرن

 

2- فلسفه جامعه­شناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی جامعه­شناسی اسلامی
 • مبانی نظری جامعه­شناسی اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی جامعه­شناسی اسلامی
 • منابع جامعه­شناسی اسلامی
 • اهداف جامعه­شناسی اسلامی
 • اصالت فرد و جامعه
 • تغییر و تکامل اجتماعی
 • جبر و آزادی اجتماعی
 • عدالت و نابرابری اجتماعی
 • نهادها و ساخت­های خرد و کلان نظام اجتماعی
 • نظریه انقلاب
 • زن و خانواده در نگاه اسلام
 • فلسفه کنش اجتماعی (رابطه عمل و معرفت، عمل و باور، عمل و تربیت و…)

 

 

3- فلسفه سیاست اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی دانش سیاسی اسلامی
 • مبانی نظری سیاست اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی سیاست اسلامی
 • منابع سیاست اسلامی
 • اهداف سیاست اسلامی
 • نقد و بررسی فلسفه سیاسی غرب
 • نسبت دین و سیاست
 • نسبت اخلاق و سیاست
 • ضرورت حکومت دینی
 • مشروعیت حکومت اسلامی
 • جایگاه مردم در حکومت اسلامی
 • آزادی در حکومت اسلامی
 • تبیین و اثبات ولایت فقیه
 • تبیین و تحلیل مردم­سالاری
 • تبیین انقلاب اسلامی
 • ثبات و زوال نظام­های سیاسی
 • ساختار و شکل حکومت
 • تبیین قدرت سیاسی
 • اصول حکمرانی و سیاست اسلامی
 • نظام قانون­گذاری در اسلام (مبادی، مبانی، اهداف، مشروعیت، اقسام، گستره و…)
 • مقایسۀ تطبیقی حکمرانی در اسلام با سایر مکاتب سیاسی

 

4- فلسفه اخلاق و عرفان اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اخلاق اسلامی
 • مبانی نظری اخلاق اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی اخلاق اسلامی
 • منابع اخلاق اسلامی
 • اهداف اخلاق اسلامی
 • نظریه­ی اخلاقی علامه مصباح
 • نقد و بررسی مکاتب اخلاقی
 • ارزش اخلاقی
 • نسبیت و ثبات اخلاق و ارزش­های اخلاقی
 • اخلاق اجتماعی
 • عرفان اجتماعی
 • رابطۀ دین و اخلاق
 • دین و معنویت
 • مسئولیت اخلاقی
 • اخلاق و نظام حقوقی و قانونی
 • اخلاق زیست­محیطی
 • اخلاق و مسئولیت فردی و اجتماعی

 

 

5- فلسفه حقوق اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی حقوق اسلامی
 • مبانی نظری حقوق اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی حقوق اسلامی
 • منابع حقوق اسلامی (وحی، عقل، عرف و عقلا)
 • اهداف حقوق اسلامی
 • مواجهه با نظام­های حقوقی غرب
 • نسبت حق، قدرت، تکلیف و مصلحت
 • حق طبیعی و حق فطری
 • رابطه فقه و حقوق
 • فلسفه حقوق شهروندی
 • فلسفه حقوق زن
 • فمینیسم
 • فلسفه حقوق بشر اسلامی
 • فلسفه خشونت و اسلام
 • فلسفه جهاد در اسلام
 • حق کرامت انسان
 • حق آزادی، حدود و شقوق آن
 • حقوق حاکمیت و حکمرانی

 

6- فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اقتصاد اسلامی
 • مبانی نظری اقتصاد اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی اقتصاد اسلامی
 • منابع اقتصاد اسلامی
 • اهداف اقتصاد اسلامی
 • مالکیت در اسلام
 • آزادی اقتصادی
 • عدالت اقتصادی
 • نسبت عدالت اقتصادی و پیشرفت
 • نسبت دین و توسعه
 • نقد و بررسی کاپیتالیسم و مارکسیسم

 

7- فلسفه مدیریت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی مدیریت اسلامی
 • مبانی نظری مدیریت اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی مدیریت اسلامی
 • منابع مدیریت اسلامی
 • اهداف مدیریت اسلامی
 • قلمرو مدیریت اسلامی
 • دین و مدیریت اجتماعی

 

 

8- فلسفه روانشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی روانشناسی اسلامی
 • مبانی نظری روانشناسی اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی روانشناسی اسلامی
 • مبادی رفتار اختیاری انسان (گرایش­ها، شخصیت، محیط، فرهنگ و موانع)
 • منابع روانشناسی اسلامی
 • اهداف روانشناسی اسلامی
 • نظریه شخصیت در اسلام
 • نظریه رشد و کمال در اسلام
 • نقد و بررسی مکاتب روان­شناسی غربی
 • آسیب­شناسی روانی در اسلام و غرب
 • روان­شناسی اخلاق در اسلام

 

9- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی تعلیم و تربیت اسلامی
 • مبانی نظری تعلیم و تربیت اسلامی (معرفت­شناسی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، دین­شناسی و ارزش­شناسی)
 • روش­شناسی تعلیم و تربیت اسلامی
 • منابع تعلیم و تربیت اسلامی
 • اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
 • مراحل تعلیم و تربیت اسلامی
 • شرایط و موانع تعلیم و تربیت اسلامی
 • ویژگی­های تعلیم و تربیت اسلامی
 • ساحت­های تعلیم و تربیت اسلامی
 • بررسی نهادهای تعلیم و تربیت در ایران
 • تبیین دانشگاه اسلامی
 • تعلیم و تربیت در حوزه­های علمیه
 • نقد و بررسی تعلیم و تربیت سکولار

 

 

10- فلسفه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • فلسفه تاریخ
 • چیستی و ابعاد تکامل و پیشرفت تاریخ
 • سنت­های الهی و قانون­مندی تاریخ
 • پایان تاریخ
 • رابطه جامعه و تاریخ
 • نقد و بررسی جبر تاریخی
 • روش تحقیق تاریخی
 • چیستی فرهنگ اسلامی
 • چیستی تمدن اسلامی
 • تمدن ­نوین اسلامی
 • آینده تمدنی و مهدویت
 • نسبت تمدن و فرهنگ
 • تهاجم فرهنگی
 • فلسفه هنر اسلامی (چیستی، مبادی، مبانی، گستره و کارکردهای هنر اسلامی)
 • نسبت دین و هنر
 • نسبت هنر و تمدن و فرهنگ
 • جایگاه فلسفه در فرهنگ و تمدن­سازی
 • جایگاه کلام در فرهنگ و تمدن­سازی
 • جایگاه تفسیر در فرهنگ و تمدن­سازی

 

 

فراخوان مقالات همایش ملی “علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی”

فراخوان مقالات همایش ملی “علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی” به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منتشر شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر علمی این همایش ضمن اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به محوریت پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی و گروه فلسفه و با همکاری برخی مراکز علمی کشور جهت قدردانی و گسترش اندیشههای اجتماعی اسلامی حضرت آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدیرحمةالله علیه؛ در نظر دارد «همایش ملی علامه مصباح یزدی؛ فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» را برگزار کند.
عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود، بر این اساس از تمامی پژوهشگران و اندیشمندان گرامی صمیمانه خواهشمندیم که با مقالات ارزنده‌ی خویش، گامی در جهت برگزاری هر چه وزین‌تر و پربارتر همایش مذکور بردارند. مقالات برگزیده در مجموعه مقالات همایش و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ خواهند شد.
دبیر علمی همایش خاطر نشان کرد که این همایش دارای ۱۰ محور است که ذیل هر محور نیز تعدادی زیرمحور وجود دارند. محورهای همایش عبارتند از: فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه جامعهشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه سیاست اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه اخلاق و عرفان اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه حقوق اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه مدیریت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه روانشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی؛ فلسفه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی.
مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان خرداد و اصل مقالات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است. تاریخ برگزاری همایش نیز در آبان سال ۱۴۰۰ همزمان با روز جهانی فلسفه است.