طرح های قیمت گذاری

پایه

تومان 399
 • ناهار
 • وتنقلات رایگان
 • نشان کارگاه سفارشی
 •  

متوسط

تومان 599
 • ناهار
 • ومیان وعده های رایگان
 • حرف زدن با ویراستاران
 •  

پیشرفته

تومان 799
 • دسترسی راحت
 • به صندلی هنرمندان
 • که دارای دعوت نامه ی ویژه
 • برای حضور هستند

اسپانسرهای اصلی

اسپانسر اصلی

اسپانسر اصلی

اسپانسر اصلی