دکتر مهدی جمشیدی

تخصص اعضای کمیته علمی همایش
ایمیل
سایت
تلفن

عضو هیأت علمی گروه فرهنگ ­پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی