استاد عبدالحسین خسروپناه دزفولی

تخصص دبیر علمی همایش
ایمیل
وبسایت
تلفن تماس
فکس

عبدالحسین خسروپناه استاد تمام حکمت اسلامی و دارای درجه اجتهاد در فقه و اصول و مدرِّس فلسفه، کلام اسلامی، معرفت شناسی، جریان شناسی، عرفان اسلامی، فلسفه علوم انسانی، فقه سیاسی و اصول فقه در مقطع دکتری دانشگاه¬ها و سطوح عالی حوزه علمیه قم و نظریه پرداز فلسفه فلسفه اسلامی و الگوی حکمی – اجتهادی و رئالیسم شبکه ای و نویسنده پنجاه جلد کتاب همچون: فلسفه فلسفه اسلامی، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، انتظارات بشر از دین، فلسفه شناخت، منطق الفقاهه فی تحقیق الکفایه، الکلام الاسلامی المعاصر، جستاری در عرفان نظری و عملی … به شمار می آید.

تمامی جلسات استاد عبدالحسین خسروپناه دزفولی